Erasmus +

Home / Erasmus +

Erasmus+                                                                   

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport. Are ca scop modernizarea și internaționalizarea educației, formarea profesională și lucrul cu tinerii. Tipuri de proiecte susținute: mobilități, parteneriate strategice pentru domeniile universitar, școlar, formare profesională (VET), educația adulților și tineret. Plus dialog structurat pentru tineret.

În România, proiectele Eramus sunt finananțate prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (anpcdefp.ro)

Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț a depus aplicația pentru Acreditare în domeniul educației și formării profesionale în cadrul programului ERASMUS+.  Aplicația a fost aprobată și astfel Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț a primit acreditarea pentru perioada 01.03.2023-31.12.2027.

Certificat 2022-1-RO01-KA120-VET-000096995

 

Implementarea acreditării

 

Cod proiect                                2023-1-RO01-KA121-VET-000128126                     

Tipul acțiunii:                             KA121-VET

Autoritatea finanțatoare:         Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (AN)

Data începerii proiectului:       01/06/2023

Data încheierii proiectului:      31/08/2024

Durata proiectului:                    15 luni

Grantul proiectului:                   73.129 €

Obiectivele proiectului

OS1 : Îmbunătățirea competențelor cheie/transversale în domeniul informaticii a 26 de elevi de la specializarea matematică-informatică (clasa a XI-a), prin stagii de practică în firme de specialitate în 15 luni

OS2 : Îmbunatățirea competentelor profesionale de specialitate la 2 profesori pentru eficientizarea activităților educaționale specifice specializării matematică-informatică, în 15 luni prin mobilități de învățare Erasmus

OS3 : Îmbunătățirea ofertei educaționale a școlii prin realizarea de parteneriate de colaborare în domeniul formării profesionale cu organizații IT relevante din UE

OS4 : Creșterea nivelului de competență a capitalului uman prin mobilitatea celor 26 de elevi stagiari  și dezvoltarea competențelor metodice și de specialitate ale personalului didactic (2 profesori)

Activități

Mobilități ale elevilor de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț.

Mobilități ale profesorilor de la Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț.

Mobilitățile realizate prin Programul european Erasmus+ se desfășoară conform prevederilor stipulate în:

 • Regulamentul (UE) 2021/817 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, referitor la stabilirea cadrului juridic al Programului Erasmus+ in perioada 2021-2027;
 • Ghidul Programului Erasmus+, versiunea valabila pentru 2023;
 • Apelul national la propuneri de proiecte Erasmus+ 2023.

Grup țintă

 • 26 de elevi (9,9,8) din clasele a XI-a de la filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică și care vor susține examenul de atestare a competențelor profesionale ale absolvenlilor claselor de matematică-informatică
 • 2 profesori care predau discipline specifice necesare susținerii examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenlilor claselor de matematică-informatică.

Profilul grupului țintă

Elevii care vor fi selecționați pentru participarea la mobilitate vor avea de îndeplinit sarcini care constau în:

 • realizarea de activități practice într-o instituție de formare/companie din UE;
 • îmbunătățirea capabilității de utilizare a tehnicilor IT in domeniul specific;
 • promovarea rezultatelor mobilității.

Apel de selecție elevi

Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț, în calitate de beneficiar, organizează concurs de selecție pentru participarea în mobilitățile proiectului (29 de elevi dintre care 3 au statut de rezervă). Concursul se organizează în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Responsabilitatea organizării și respectării etapelor de selecție revine instituției de învățământ preuniversitar Colegiul Național “Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț. Procesul de selecție respectă principiile transparenței, al evitării conflictului de interese, al nediscriminării și al tratamentului egal.

Echipa de selecție

Selecţia va fi realizată pe baza următoarelor probe:

– Evaluarea dosarului* candidatului

– Interviu – se va evalua profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere), organizat de partenerul unde are loc mobilitatea.

– Probă de atestare a competențelor profesionale (Informatică + TIC);

– Probă de limba engleză (test + interviu);

* Dosarul de selecție cuprinde (în această ordine):

– adeverință de elev din care să rezulte profilul, specializarea la care este înscris, media la purtare ți media anuală din anul școlar precedent;

– scrisoare de intenție/motivație semnată de elev;

– copie după actul de identitate;

– recomandarea profesorului de informatică / matematică

– CV Europass semnat de titular + documente doveditoare ale portofoliului personal (diplome, premii, certificate etc);

– adeverinţă medicală care să ateste că elevul este clinic sănătos și se poate deplasa într-o țară străină;

– acordul (prealabil) scris al părinților/susținătorului legal privind participarea la proiect;

Concursul de selectie al participantilor va avea loc în luna octombrie, 2023 conform graficului:

 • 16-20 octombrie           – depunerea dosarelor la secretariat
 • 24-27 octombrie           – evaluarea dosarelor
 • 24 octombrie                 – proba la Limba engleză (scris și oral)
 • 26 octombrie                 – proba de specialitate (Informatică și TIC)
 • 26 octombrie                 – afișarea rezultatelor preliminare (ora 16)
 • 27 octombrie                 – depunerea contestațiilor (orele 8-11:30, la secretariatul Colegiului)
 • 27 octombrie                 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (ora 16)

Apel de selecție profesori

Echipa de implementare a proiectului

Anexe

Tematica pentru concursul de selecție a grupului țintă

 • Manual Informatică clasa a IX-a
 • Manual Informatică clasa a X-a
 • Manual TIC clasa a IX-a
 • Manual TIC clasa a X-a
 • Manual Limba engleză

Rezultate concurs selecție grup țintă

Pregătirea grupului țintă

Cei 26 de elevi selectați, împreună cu cei 3 elevi rezervă vor participa la un modul de instruire ce va cuprinde: pregătirea pedagogică, lingvistică, culturală, managementul riscurilor. Instruirea se va efectua cu fiecare grup în parte, în funcție de data la care vor avea loc mobilitățile.

Pentru pregătirea lingvistică, elevii vor avea access la platforma EU Academy (europa.eu).

Plan de pregătire

Activități desfășurate

Diseminări

Apeluri de selecție

Mobilitate Granada

Mobilitate Wroclaw